NEEM CONTACT OP

Algemene voorwaarden TIZ

Begrippen en toepasselijkheid 

Op alle trainingen, workshops of online programma's van TIZ zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij TIZ zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van TIZ houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met TIZ  bedoelen we TIZ BV en iedereen die hierin werkt op het programma voor wie inzicht wil in zijn toekomst op weg naar pensioen en daardoor in staat is zijn eigen toekomstplan te maken. 

Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van TIZ staan, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is TIZ bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, Bancontact, VISA of Mastercard. Indien de overeenkomst tot stand komt via de werkgever dan gelden daar afwijkende voorwaarden voor.

Reclamatie en annuleren

TIZ doet er alles aan om haar diensten goed te leveren. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op [email protected]

We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door TIZ geleverde diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren.

In dat geval ontvang je alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Wanneer de door TIZ geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van TIZ, van het personeel en de producten van TIZ voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. TIZ is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

TIZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van TIZ. De aansprakelijkheid van TIZ is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en TIZ, dan wel tussen TIZ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en TIZ, is TIZ niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TIZ.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van TIZ opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als TIZ het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij TIZ of bij de toeleveranciers van TIZ.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar [email protected]

TIZ BV
Ingeschreven op:
Veldheimerlaan 45 A
1402 LB Bussum

Bezoekadres:
Langbroekerdijk A 26
3947 BH Langbroek
TIZ vast telefoonnummer: 020- 716 3735

KVK: 81952031
BTW nummer: 862282627B01
Bankrekening: NL45 INGB 0007 2519 00

Laatste update 31-03-2021